Община Якоруда стартира Проект „Патронажна грижа +“

Община Якоруда стартира Проект „Патронажна грижа +“

Община Якоруда и Министерство на труда и социалната политика сключиха Договор за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0022 „Патронажна грижа + в община Якоруда“ по Процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г, с подкрепата на Европейския социален фонд.

Общата цел на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Чрез дейностите по Направление 1 „Патронажна грижа“ ще се подобри качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване, което ще допринесе за преодоляването на последиците от социалното изключване и бедност.

Възрастните хора и лицата с увреждания ще могат да избират услуги и лицата, които им ги предоставят, ще се подпомагат при вземане на решение за услугата, която в максимална степен отговаря на потребностите им. Ще се подобри качеството на живот на възрастните и лицата с увреждания чрез създаване на условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим живот и социално включване, при зачитане на правото им на личен избор, съобразен с техните възможности и специфични потребности.

Чрез дейностите по Направление 2 „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“, ще се наеме обслужващ персонал към социалните услуги, делегирани от държавата дейности, който да подпомага дейностите по разделяне/изолиране на потребителите на услугите да не се струпват едновременно, дезинфекция на сградния фонд.

Ще бъдат осигурени лични предпазни средства за заетия персонал и допълнително наетия обслужващ персонал, предвидени са средства за закупуване на дезинфектанти, тестване на служители и потребители за COVID 19 при необходимост. Ще бъде закупена на компютърна техника с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно.

В изпълнение на Процедура „Патронажна грижа +” се предвижда да бъдат обхванати минимум 26 човека, представители на целевите групи. Услугите ще се предоставят от лица назначени на длъжност „Домашен помощник“.

Общия размер на безвъзмездна финансова помощ по процедурата възлиза на 117 198.80 лв.

Срокът на изпълнение на дейностите по проекта е 13 месеца: от 01.03.2021 г. до 30.04.2022 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *