Консултация от НОИ: Как може да се пенсионирате по-рано

Военнослужещите придобиват право на пенсия през 2021 г. при навършване на възраст 53 години и 8 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети или 18 години действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и/или като резервисти на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.

Държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за специалните разузнавателни средства и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги, държавните служители по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391 от Закона за съдебната власт, придобиват право на пенсия при навършване на възраст 53 години и 8 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети или 18 години действително изслужени като държавни служители по посочените закони, по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ и като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Държавните служители по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ придобиват право на пенсия при навършване на възраст 53 години и 8 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети или 18 години действително изслужени по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, на военна служба или по законите по чл. 69, ал. 2 от КСО.

Лицата, прослужили 15 години на длъжности от летателния състав, на длъжност „парашутист“, в екипажите на подводните съдове и във водолазния състав, в някои от ведомствата по горепосочените в ал. 1, 2 и 3 закони, придобиват право на пенсия при навършване на възраст 43 години и 8 месеца.

Държавните служители от Държавна агенция „Разузнаване“ придобиват право на пенсия при навършване на възраст 53 години и 8 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети или 18 години действително изслужени по закона за Държавна агенция „Разузнаване“, на военна служба или по законите по чл. 69, ал. 1, 2 и 3 от КСО.

Офицерите и сержантите от Националната служба за охрана придобиват право на пенсия при навършване на възраст 53 години и 8 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети или 18 години действително изслужени по Закона за Националната служба за охрана, на военна служба или по законите по чл. 69, ал. 1, 2 и 3 от КСО.

Служителите в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи някои от дейностите, свързани с неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при наводнения и операции по издирване и спасяване, и химическа, биологическа и радиационна защита по Закона за Министерството на вътрешните работи, придобиват право на пенсия при навършване на възраст 53 години и 8 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети или 18 години действително изслужени в системата на гражданска защита.

Служителите на длъжност „водолаз“ в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи, ако са прослужили на тази длъжност 15 години, придобиват право на пенсия при навършване на възраст 43 години и 8 месеца.

Осигурителният стаж на изброените по-горе лица за право на ранно пенсиониране може да се допълва и със стаж, положен на длъжности от летателния състав, на длъжност „парашутист“, в екипажите на подводните съдове и във водолазния състав, в някои от ведомствата по горепосочените закони, както и на длъжност „водолаз“ в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи. Право на пенсия при условията на чл. 69, ал. 1-9 от КСО имат и лицата, които са изпълнявали военна или държавна служба по законите по ал. 1, 2, 3, 5 и 5а, лицата, които са били на длъжностите по ал. 4 и 7, и служителите, които са извършвали дейностите по ал. 6. Лицата, които имат осигурителен стаж 25 години на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации, придобиват право на пенсия при навършване на възраст 43 години и 8 месеца.

Право на пенсия при условията на чл. 69, ал. 1-9 от КСО имат и лицата, които са изпълнявали военна или държавна служба по законите по ал. 1, 2, 3, 5 и 5а, лицата, които са били на длъжностите по ал. 4 и 7, и служителите, които са извършвали дейностите по ал. 6.

Лицата, които имат осигурителен стаж 25 години на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации, придобиват право на пенсия при навършване на възраст 43 години и 8 месеца.

Право на ранно пенсиониране от фонд „Пенсии“ на ДОО при положен труд от първа и втора категория придобиват лицата, при изпълнени условия и според датата на раждане.

За преценяване правото на пенсия при условията на първа категория труд осигурителният стаж от втора категория труд не допълва осигурителния стаж от първа категория.

За преценяване правото на пенсия при условията на втора категория труд осигурителният стаж от първа категория тру д допълва осигурителния стаж от втора категория без превръщане.

Лицата, които са придобили 10 години осигурителен стаж като работници, инженерно – технически специалисти и ръководни служители до ръководител на участък включително, заети на работа под земята в подземните рудници, в подземните геологопроучвателни и хидротехнически обекти, в тунелното и подземното минно строителство, могат да се пенсионират преди навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, при условие че имат сбор от възраст и осигурителен стаж 90 и са навършили 53 години възраст за мъжете и 48 години възраст за жените.

Ако трудовият договор на същите лица бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда (закриване на предприятието или на част от него или съкращаване на щата), през 2021 г. те могат да се пенсионират не по-рано от навършване на 46 години възраст и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90 и 10 години осигурителен стаж, положен при горепосочените условия.

Възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 50-годишна възраст за мъжете и жените през 2045 г., без да се променят изискванията за сбор от осигурителен стаж и възраст и за придобит осигурителен стаж.

Пенсия по чл. 69б, ал. 1-4 се отпуска, когато лицата не са придобили право на пенсия за ранно пенсиониране от професионален пенсионен фонд или са променили осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на ДОО.

Учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2021 г. при навършване на възраст 58 години и 8 месеца от жените и 61 години и 4 месеца от мъжете и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.

На учителите, пенсионирали се при условията на чл. 69в, ал. 1 от КСО се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд в размер, определен по реда на чл. 70 и намален с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1. (чл. 69в, ал. 2 от КСО)

На учителите, които са придобили право на пенсия при условията на чл. 69в, ал. 1 и се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 и 2, се изплаща пенсия за осигурителен стаж и възраст от фонд „Пенсии“ и добавка от Учителския пенсионен фонд в размер 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване 8 право на пенсия по чл. 69в, ал. 1.

При представянето на данни за допълнително положен учителски осигурителен стаж след отпускането на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, към която се изплаща добавка от Учителския пенсионен фонд, броят на месеците, от които е определена добавката, се увеличава с броя месеци след пенсионирането, за които има осигурителни вноски в същия фонд. (чл. 69в, ал. 3 от КСО) На учителите, които имат изискуемия по чл. 69в, ал. 1 учителски осигурителен стаж и се пенсионират след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1, се изплаща пенсия в пълен размер от Учителския пенсионен фонд до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3.

След навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 пенсията се изплаща за сметка на фонд „Пенсии“. (чл. 69в, ал. 4 от КСО) Осигурените лица в професионален пенсионен фонд придобиват право на професионална пенсия за ранно пенсиониране при:

▪ не по-малко от 10 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на първа категория труд и възраст, 10 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО; (чл. 168, ал. 1, т. 1 от КСО)

▪ не по-малко от 15 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на втора категория труд или при условията на първа и втора категория труд и възраст, 5 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО. (чл. 168, ал. 1, т. 2 от КСО) При преценяване правото на пенсия за ранно пенсиониране по чл. 168, ал. 1, т. 2 от КСО осигурителният стаж от първа категория труд допълва осигурителния стаж от втора категория труд без превръщане.

Пенсията от професионален пенсионен фонд се изплаща до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от лицето и не може да се получава заедно с пенсия за трудова дейност или със социална пенсия за инвалидност. Наличието на изискуемия осигурителен стаж за отпускане на срочна пенсия за ранно пенсиониране от професионален пенсионен фонд се доказва с удостоверение от Националния осигурителен институт.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *